És millor vendre el domicili conjugal o atribuir el seu ús? PROS I CONTRES

Anàlisi dels tipus i els criteris d'atribució de l'ús del domicili familiar

Quan hi ha fills menors o un dels consorts o membres de la parella està en una situació de més necessitat que l'altre, es pot atribuir lús del domicili, amb independència de qui sigui el propietari del pis. Hi ha una tercera modalitat d'atribució d'ús que es coneix com a “casa niu”. En aquest darrer cas, a diferència dels dos anteriors, el jutge no podrà acordar aquesta modalitat si no hi ha acord entre els progenitors.

Tipus de domicilis sobre els quals se'n pot atribuir l'ús

L'atribució del dret d'ús s'estableix amb independència de qui sigui el titular de l'immoble. Així doncs, es pot atribuir  l'ús un habitatge al marge de qui resulti ser-ne el titular si bé tindrà conseqüències diferents si el pis és de copropietat o propietat exclusiva d'un dels cònjuges.

També podeu atribuir l'ús d'un habitatge de lloguer. A la pràctica suposa que el cònjuge a qui s'hagi atribuït l'ús de l'habitatge arrendat de forma permanent o en un termini superior al termini que resti per complir el contracte d'arrendament, passarà a ser el titular del contracte.

També podeu atribuir l'ús de la segona residència.

Anàlisi de les conseqüències que té l'atribució d'ús en l'import de la pensió d'aliments dels fills

Si el domicili és propietat dels dos progenitors o consorts, l'atribució d'ús a favor d'un, us suposarà una rebaixa en el pagament de la pensió d'aliments a favor dels fills. Si el matrimoni o la parella no tenen fills, poden acordar l'atribució de l'ús com a pagament en espècie de la pensió compensatòria.

Durada de l'atribució de l'ús del domicili conjugal

Quant a la durada de l'atribució de l'ús, excepte pacte, s'ha d'establir amb caràcter temporal i fins i tot es contempla la possibilitat que judicialment es pugui “substituir l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar per altres residències si són idònies per satisfer la necessitat dhabitatge del cònjuge i els fills.

L'atribució d'ús és habitual o és una excepció?

Si no hi ha acord, el jutge només pot atribuir l'ús del domicili al consort o titular de la custòdia dels fills que no tingui prou mitjans per cobrir les necessitats d'habitatge seu i dels fills o bé quan el cònjuge que hauria de cedir l'ús pugui assumir i garantir el pagament de pensions d'aliments i compensatòria de l'altre cònjuges una quantia que cobreixi suficientment les necessitats d'habitatge. 

És possible extingir un ús quan canvien les mesures que existien a l'hora d'adoptar-se?

Sí, i es pot fer mitjançant acord o bé per demanda judicial.

És millor vendre el pis i repartir el preu i no atribuir-ne l'ús?

Depenent del preu de compra, deute hipotecari existent, possibilitats de finançament i preu de venda del pis, una bona opció seria vendre el pis i alliberar-se de càrregues hipotecàries solidàries amb l'ex.

La Direcció General del Cadastre, òrgan dependent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública determina anualment el valor de referència dels béns immobles, a partir de l’anàlisi dels preus de totes les compravendes d’immobles realitzades en document públic.

El valor de referència és una dada pública consultable a la seu electrònica del Cadastre a partir de l’01.01.2022, informant l’adreça exacta de l’immoble o la seva referència cadastral.

Els titulars cadastrals poden, en qualsevol moment, adreçar-se al Cadastre per sol·licitar que les descripcions cadastrals s’adeqüin a la realitat física i jurídica, i que en conseqüència se’n modifiqui, si escau, el valor de referència.

Assessorem sobre els riscos legals i canvis reguladors transversals o sectorials que afecten totes les parelles en relació amb el repartiment del patrimoni comú, així com amb l'atribució de l'ús del domicili.